Nabídka místní komunitě

Nabídka spolupráce místní komunitě

Společnost taneco, a.s. se bude při dosahování své vize a záměru v Krnově řídit osvědčenými principy řízení společnosti k dosahování svých cílů.

Strategické řízení společnosti taneco,a.s.

Naše společnost taneco, a.s. ve svém podnikání a jeho řízení využívá neustále inovovaných zdrojů a produktů podniku, které využíváme k uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků a spotřebitelů. 

Způsob řízení a organizace společnosti taneco,a.s. vychází ze znalostí a dovedností lidí pracujících ve čtyřech základních strategických dimenzích.

Těmito čtyřmi dimenzemi jsou Zákazníci (Z), kteří stimulují podněty k inovacím. Inovace (I) následně modifikují a optimalizují Procesy (P), jejichž realizace vede k Finančním výsledkům (F). Finanční výsledky indikují náš úspěch v uspokojování potřeb našich Zákazníků a spotřebitelů. Celý cyklus Z-I-P-F neustále opakujeme a snažíme se tak vytvářet co nejzajímavější produkty pro naše zákazníky a zvyšovat tak vzájemně přidanou hodnotu.

Neustálá práce na inovacích je základem organizace naší společnosti, inovační cyklus využíváme pro rozvoj potenciálu našich spolupracovníků a také pro tvorbu strategického prostředí.

Snahou je za pomoci tohoto organického modelu řízení vytvořit integritu mezi strategickým, znalostním, podnikatelským a realizačním prostředím v podniku. 

Organický model řízení Z-I-P-F nám napomáhá zabezpečovat flexibilitu společnosti a tím zvyšuje její schopnost přijímat a implementovat změny ve všech čtyřech dimenzích. Díky tomuto přístupu jsme schopni neustále inovovat, odolávat vůči konkurenčnímu prostředí, trvale a pravidelně měřit a zároveň zvyšovat naši výkonost, kvalitu a také kontinuálně řídit znalosti využívané v naší společnosti.

Model Z-I-P-F se stal základem pro vytváření a provázaní veškerých procesů v naší společnosti. To vše vytvořilo model jakým přemýšlíme a řídíme naše podnikání.

Inspirace Soustavou řízení  Baťa

Tvůrcem organického modelu řízení  Z-I-P-F je profesor M. Zelený, jehož inspirací pro tento model řízení byla Soustava Řízení Baťa. Tuto soustavu tvoří několik základních rozměrů, které se vzájemně podmiňují a doplňují. Společnost Baťa praktikovala soustavu 10S, která byla i inspirací pro řízení společnosti taneco, a.s.

 • Soustava řízení Baťa - 10S
 • Světová třída – globální srovnávání
 • Spolupráce – partnerství a aliance
 • Sebeřízení – Soukromá (ne veřejná) společnost
 • Spoluúčast – sdílení zisku a přidané hodnoty
 • Spoluvlastnictví – Kapitálová účast spolupracovníků
 • Soutěživost – vnitřní srovnání výkonů
 • Samostatné řízení – autonomní podnikatelské jednotky
 • Spolupodnikání – podnikatelský princip trhu i zákazníka
 • Synergie – využívání všech rozměrů
 • Služba veřejnosti – smysl a cíl podnikání

Soustava řízení podle taneco, a.s.:

 1. Směřovat k dokonalosti správnou věc.
 2. Spolupráce vně i uvnitř podniku, podnikové sítě a partnerství. Konkurence musí být doplněna spoluprácí. Každý podnik je jen tak dobrý, jak dobrá je síť jíž je součástí. 
 3. Sebeřízení, sebekontrola, a sebevláda. Baťův podnik byl podnikem soukromým, ne podnikem veřejně akciovým. Vlastnické funkce byly soustředěny na podnikové „insidery“, ne rozptýleny mezi tisíce vnějších, absentních akcionářů. S Baťou se nespekulovalo na burze, Baťa nebyl na prodej a vlastnictví nebyla hra s kontrolními balíky akcií. Podniková strategie by neměla být předmětem politických machinací uvnitř podniku. Společnost taneco, a.s. se plně ztotožňuje s tímto přístupem.
 4. Spoluúčast všech zaměstnanců na zisku a na výsledcích práce je nutností. Bez spoluúčasti nelze vyžadovat spoluzodpovědnost. Bez osobní zodpovědnosti všech zaměstnanců (včetně manažerů a ředitele ) se ve společnosti bude krást, uplácet a lhát. 
 5. Spoluvlastnictví: zodpovědnost vyplývá ne z „pocitu vlastnictví“, ale z vlastnictví opravdového. Zhodnocování lidského kapitálu, tj. lidských znalostí, je účelem zhodnocování kapitálu finančního, ne naopak. Každý zaměstnanec společnosti bude hodnocen a posuzován dle osobního účtu a tím se stane zaangažovaným na výsledcích společnosti.
 6. Soutěživost musí probíhat i uvnitř podniku: proto chceme zveřejňovat své výsledky. Kdo není konkurenceschopný, kdo nevykazuje výsledky, nemůže spolupracovat. Nekvalitní a neproduktivní práce se v podniku netoleruje: práci vždy dáváme těm, kteří ji umí lépe. Bez konkurenceschopnosti není spolupráce a naopak. 
 7. Samostatné řízení jednotlivých středisek realizujících produkci společnosti taneco,a.s. je nezbytné.
 8. Spolupodnikání: Každý zaměstnanec má svého zákazníka, ať uvnitř nebo vně podniku. 
 9. Synergie: všechny složky a systémy soustavy řízení jsou koordinovány a musí spolupracovat za účelem tvorby přidané hodnoty tak, aby k ziskům jednoho nedocházelo na úkor zisků druhého. 
 10. Služba veřejnosti je smyslem i cílem našeho podnikání. Všechny systémy soustavy řízení jsou nastaveny, koordinovány a směřovány k uspokojování potřeb zákazníků. 

Všechny tyto pravidla jsou velmi prosté, průhledné a logické principy, které vychází ze zdravého selského rozumu. Jednotlivé dimenze jsme rozpracovali do konkrétních a praktických faktorů, které vytvářejí Soustavu Řízení taneco, a.s. a s nimi i hodnoty naší společnosti a pro naše spolupracovníky jasný rámec pro jejich chování a možnosti.

Hodnoty společnosti taneco, a.s.:

Hodnoty společnosti taneco

Pro možnost představy spolupráce na projektu představujeme schéma základních procesů probíhajících ve společnosti taneco, a.s.

Mapa procesů

Všem, které zaujala naše vize a strategie k jejímu naplnění nabízíme spoluúčast na její realizaci.

Máme zájem o lidi, kteří splňují tyto předpoklady:

Lidé

Dělej k dokonalosti správnou věc.

Kdo chce k dokonalosti dělat správnou věc, toho zveme ke spolupráci při realizaci vize společnosti taneco, a.s.:

Nabídka pracovních příležitostí

 

Pokud máte předběžný zájem o jednu z nabízených pracovních pozic, nebo chcete o jednotlivých pozicích vědět více - POKRAČUJTE ZDE.