Blog

PŘÍLEŽITOST UPROSTŘED KLIMATICKÉ KRIZE: PROČ BY SE KONVENČNÍ ZEMĚDĚLCI MĚLI ZAPOJIT DO CEA

 

Vzhledem k tomu, že se zemědělci na celém světě stále více zajímají o změnu klimatu, je zásadní přijmout nové postupy, které zajistí udržitelnost jejich plodin a půdy. Jedním ze způsobů, jak mohou zemědělci zvýšit odolnost produkce, je kontrolované zemědělství (CEA), které může pomoci optimalizovat jejich provoz a zmírnit dopady změny klimatu. V tomto příspěvku prozkoumáme výhody CEA a proč by konvenční farmáři měli zvážit zapojení do tohoto typu zemědělství.

Jednou z největších výzev, kterým dnes zemědělský průmysl čelí, je nestálost klimatu a počasí v důsledku zvýšených úrovní atmosférického CO2 z tradičních zemědělských postupů. Podle OurWorldInData se zemědělství, lesnictví a využívání půdy přímo podílejí na 18,4 % emisí skleníkových plynů – konvenční způsoby hospodaření, jako je používání traktorů a výroba hnojiv, jsou do značné míry závislé na fosilních palivech a přibližně 90 % celosvětového odlesňování je způsobeno zemědělstvím. CEA nabízí potenciál pro udržitelnější a účinnější postupy pro zemědělce, kteří se snaží snížit svou uhlíkovou stopu a pomoci zmírnit dopady změny klimatu.

 

Zemědělství s kontrolovaným prostředím

CEA je rychle rostoucí odvětví, které využívá technologii k optimalizaci růstu rostlin ve vnitřních nebo chráněných venkovních prostorách. Farmáři mají možnost kontrolovat faktory prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, světlo a kvalita vzduchu uvnitř pěstebního zařízení. To je zvláště výhodné v oblastech, kde klima není vhodné pro některé potřebné plodiny. Kontrolou těchto faktorů mohou zemědělci vytvořit ideální prostředí pro pěstování rostlin bez ohledu na venkovní podmínky.

Hydroponie je jednou z nejoblíbenějších tzv. bezpůdních forem CEA. Hydroponie je metoda pěstování rostlin v roztoku bohatém na živiny, spíše než v půdě. Tato metoda je vhodná pro oblasti s nedostatkem vody nebo kontaminovanou půdou. Prostřednictvím kontroly příjmu živin může hydroponie zvýšit výnos a kvalitu plodin a může být široce aplikována a přizpůsobena řadě plodin, včetně listové zeleniny, bylin, ovoce a zeleniny.

 

CEA nabízí specifické výhody, jako jsou:

#1 Precizní zemědělství: Systémy CEA využívají senzory a monitorovací systémy ke sběru dat o faktorech, jako je vlhkost půdy, úrovně živin a teplota. Tato data lze použít k vytvoření podrobných map a plánů pěstitelského prostředí, které mohou zemědělcům pomoci identifikovat a zaměřit se na konkrétní vstupy, a tím jim umožní snížit celkové množství vody, energie a hnojiv potřebných k produkci plodiny.

#2 Systémy s uzavřeným okruhem: Systémy CEA mohou být navrženy jako systémy s uzavřeným okruhem, ve kterých jsou roztoky vody a živin recyklovány, čímž se snižuje potřeba dalších vstupů a odstraňuje se nákladná ekonomická a environmentální výzva související s odtokem vody ze zemědělství.

#3 Automatizace: Systémy CEA lze automatizovat pro řízení dodávání vody a živin i dalších faktorů prostředí, jako je teplota, vlhkost, světlo a kvalita vzduchu, čímž se snižuje potřeba ručního nastavování. Kromě toho je možné automatizovat také jednotlivé operace, jako je např. sklízení nebo oplachování.

#4 Teplota: Systémy CEA využívají systémy vytápění a chlazení k udržení specifického teplotního rozsahu, který je optimální pro růst rostlin, což je důležité zejména pro plodiny citlivé na kolísání teplot.

#5 Vlhkost: Systémy CEA používají zvlhčovače a odvlhčovače k řízení úrovně vlhkosti uvnitř pěstebního zařízení. Optimální vlhkost je tak vždy zaručena a pod kontrolou.

#6 Světlo: Systémy CEA mohou používat systémy umělého osvětlení, které pomáhají rostlinám poskytnout správné množství světla pro optimální růst.

#7 Kvalita vzduchu: Systémy CEA mohou používat filtry a ventilační systémy uvnitř pěstebního zařízení k udržení kvality vzduchu, včetně specifických úrovní CO2 a dalších plynů důležitých pro optimální růst rostlin.

 

CEA je komplexní systém, který sice vyžaduje značné investice času, peněz a zdrojů, ale může představovat budoucnost potravin. Existují zkušení odborníci, kteří mohou zemědělcům pomoci činit informovaná rozhodnutí o jejich investicích a zajistit efektivní využívání zdrojů. Díky konzultaci s odborníky se mohou zemědělci dozvědět o nejnovějších pokrocích v technologii CEA a o tom, jak tyto technologie nejlépe aplikovat ve svých provozech. Konzultace poskytují zemědělcům plán úspěchu a zároveň proaktivně identifikují potenciální problémy a poskytují inovativní řešení. S náležitou podporou a zdroji mohou zemědělci se ziskem dosáhnout svých cílů ve světě CEA.

V době, kdy se svět potýká s klimatickou krizí, je nezbytné, aby se zemědělci zapojili do úsilí o její zmírnění a zvážili přechod na odolnější a účinnější postupy, jaké nabízí zemědělství s kontrolovaným prostředím. Technologie CEA nabízejí řadu výhod, pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení potravinové bezpečnosti a ochranu přírodních zdrojů. Díky využití dat, výpočetních nástrojů a optimalizovaných operací mohou zemědělci pomoci vybudovat udržitelnější a odolnější potravinový systém pro budoucnost. Vzhledem k tomu, že teploty rostou a počasí je stále méně předvídatelné, je pro zemědělce stále důležitější, aby byli schopni tyto změny identifikovat, předvídat a na základě toho plánovat.

 

 

 

Inspirováno článkem Agritecture - An opportune moment amidst the climate crisis: why conventional farmers should get involved in CEA