Blog

SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ, CO SE ZMĚNILO?

Spotřebitelské preference se neustále vyvíjejí v reakci na množství různých faktorů. Snížení dopadů produkce potravin na životní prostředí, změna klimatu, zlepšení zdraví (zejména během pandemie), povědomí o plýtvání potravinami, obavy o dobré životní podmínky zvířat, urbanizace a další, jsou hnací silou změn v chování spotřebitelů a jejich potravinových preferencích. Dnes více než kdy jindy jsme svědky větší vzdělanosti a většího zájmu o informace ze strany spotřebitelů spojené s potravinovým systémem – co jíme, jak je jídlo vyráběno a odkud pochází.

Potravinářský průmysl také klade zvýšený důraz na důvěryhodnost a autenticitu, přičemž spotřebitelé očekávají větší transparentnost, pokud jde o uhlíkovou stopu kupovaných potravin. Velkou pozornost věnují také odpovědnému získávání potravinových přísad, zjednodušení označování potravin a řešení obav o bezpečnost potravin. Také COVID-19 výrazně zvýšil citlivost spotřebitelů na koncepty hygieny a bezpečnosti potravin. Nákup, příprava, výběr a konzumace potravin se změnily. Průzkumy navíc uvádějí, že pandemie mohla také ovlivnit důvěru veřejnosti v potravinářský sektor.

Jak změny spotřebitelských preferencí ovlivňují potravinářský sektor?

Nákupní zvyky a vzorce spotřebitelů se po celém světě mění v reakci na jejich měnící se preference a životní styl. Tento stručný přehled nemá poskytnout vyčerpávající seznam všech trendů, diskutuje se i o některých relevantnějších z hlediska bezpečnosti potravin. Zvýšené obavy o zdravější výběr stravy a udržitelnost životního prostředí podněcují rostoucí zájem o rostlinné potraviny, což je odvětví, které se rychle rozšiřuje a zahrnuje rostlinné alternativy masa, mléčných výrobků, vajec a mořských plodů. Pozornost si získávají i další alternativní zdroje potravy, jako jsou mořské řasy a jedlý hmyz či hmyzí protein. Rychlá urbanizace spolu se zvýšenou poptávkou po místní a udržitelné produkci potravin také vedla k rozvoji a expanzi tzv. městského zemědělství.

Informace a spotřebitelé: je lehké je najít a vyznat se v nich?

Internet způsobil revoluci ve způsobu, jakým mohou spotřebitelé vyhledávat a sdílet informace a vytvářet si názory na různé oblasti, které ovlivňují jejich životy, a tím utvářet vnímání a preference spotřebitelů. Povědomí spotřebitelů o bezpečnosti potravin je ovlivněno dostupností a přístupností informací prostřednictvím řady různých zdrojů informací, včetně sociálních sítí a dalších online zdrojů, televize, rádia a tak dále.

Online zdroje mohou být důležitými nástroji k zapojení a vzdělávání spotřebitelů o bezpečnosti potravin a osvědčených postupech, například aby pochopili, jak správně číst etikety, najít fakta o zpracování a výrobě potravin, snížit rizika onemocnění z potravin atd. Online prostor však může spotřebitele také vystavit mnoha nepřesným nebo „falešným“ informacím a usnadnit zkreslení. To spolu s rostoucími nerovnostmi a slábnoucí důvěrou v rozhodovací orgány může podnítit paniku a způsobit zbytečné plýtvání potravinami, ztrátu příjmů potravinářských podniků a dále podkopávat důvěru spotřebitelů v dodávky potravin. Nedostatek správných informací může také vytvořit informační vakuum umožňující šíření dezinformací. Pokud jsou správné i nesprávné informace vzdálené od sebe pouhým kliknutím, může být pro spotřebitele obtížné zjistit, co je autentické. Je třeba pomáhat spotřebitelům vyznat se v informacích spojených s potravinami (výrobou, zpracováním) a jejich bezpečností. Tento úkol je společný pro všechny od výrobců, pěstitelů, zpracovatelů až po marketingové agentury. V dnešní době se na to musejí soustředit především pěstitele ve vertikálních farmách, nová a velmi sofistikovaná technologie musí být spotřebitelům dobře vysvětlena a produkty správně představeny.

 

MĚSTSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

 

V současnosti žije více než polovina světové populace ve městech. Toto procento má dále růst. Do roku 2050 se očekává, že dvě třetiny světové populace budou žít v městských oblastech. Rychlá urbanizace a expanze měst po celém světě staví městské potravinové systémy do jedinečné pozice - pomáhají totiž utvářet transformaci celkových zemědělsko-potravinářských systémů. Až 70 % všech potravin vyprodukovaných na celém světě je určeno ke spotřebě ve městech. A i městské zemědělství je na vzestupu v reakci na rostoucí populaci v rámci urbanizace. Jak se městské potravinové systémy vyvíjejí, faktory jako měnící se demografie, zajištění potravinové bezpečnosti, vyvíjející se potravinové preference, zdravotní problémy a změna klimatu si vynutí větší zapojení městského zemědělství.

Městské zemědělství může znovu využít nevyužitou půdu a prostor, poskytnout celoroční přístup k čerstvým potravinám, podporovat zdravější stravu, vytvářet pracovní příležitosti a příležitosti k obživě a podporovat dostupné a přijatelné ceny potravin. Nejdůležitější plodiny městských farmářů bývají produkty podléhající rychlé zkáze, a proto je důležité umístění v blízkosti spotřebitelů. Tím, že je možné pěstovat potraviny blíže k populačním centrům, lze snížit potravinové míle a eliminovat uhlíkovou stopu.

Operace městského zemědělství mohou být různého typu a mají tendenci se lišit podle rozsahu. Mohou být zaměřeny na individuální nebo komunitní spotřebu nebo mohou být použity pro komerční zisk (ve vlastnictví malých, středních nebo velkých soukromých společností, malých rodinných městských farem, komunitních družstev atd.). Městské farmy lze nalézt v zahradách vytvořených na dvorcích, na střechách (ve sklenících nebo pod širým nebem) a balkonech, v zahradách u cest, v komunitních zahradách zřízených na volných pozemcích a parcích a ve vnitřních farmách. Městské farmy pod širým nebem mohou pomoci ochladit města v létě, poskytnout cenná stanoviště pro včely a další opylovače a zadržet srážky, čímž zmírní riziko povodní. Městské zemědělství může také zahrnovat produkci nepotravinářských rostlin, stejně jako chov zvířat, včelařství, akvakulturu, a dokonce i chov hmyzu pro potraviny a krmiva.

Inovace v technologiích vnitřního zemědělství, kde lze plodiny vrstvit do pater, zpochybňují ornou půdu jako jednu z metrik potravinové bezpečnosti. Vertikální zemědělství a mikrozemědělství, buď s půdou, nebo bez půdy využívající hydroponické, aeroponické nebo akvaponické systémy, se staly populárními přístupy v převážně indoorových formách městského zemědělství. Takové farmy tlačí na limity inovací, využívají technologie k digitálnímu monitorování a přísné kontrole prostředí (teplota, intenzita světla, vlhkost a podmínky živin), které jim umožňují pěstovat kvalitní potraviny po celý rok a zároveň se vyhýbat výzvám, jako jsou nevyzpytatelné počasí, chemická hnojiva a škůdci. Tyto systémy mají také tendenci používat méně vody ve srovnání s venkovními farmami. Například voda používaná v hydroponických farmách může být zachycena a znovu použita. To je zvláště důležité v oblastech, kde je již nyní nedostatek vody a velké sucho.

Městské farmy, pokud jsou správně navrženy, mohou přispět k řešení problémů se zabezpečením potravin ve městech. Samozřejmě i zde existují omezení týkající se množství a v závislosti na zemědělském přístupu i rozmanitosti potravin, které lze pěstovat v městských oblastech.

Přístupy městského zemědělství, jako jsou vertikální farmy, mohou být energeticky náročné a přinášet ekonomické nejistoty. Jak se však doba a technologie posouvá kupředu, jsou tato rizika stále menší a řešitelnější. Mnoho společností se dnes zaměřuje na speciální osvětlení do vertikálních farem a energetickou úsporu, nebo na speciální pěstební technologii, které zaručuje maximální výkon, kvalitu a efektivitu.

Bezpečnost potravin a co je třeba vzít v úvahu?

Stejně jako ve všech systémech produkce potravin, aspekty bezpečnosti potravin v městském potravinovém systému bude třeba brát v potaz v průběhu celého procesu od výroby, skladování, balení, prodeje až po konzumaci. Městské zemědělství je spojeno s přínosy i výzvami, pokud jde o bezpečnost potravin. Některé z těchto výhod zahrnují zlepšení sledovatelnosti a méně potravinových mil, což může zabránit zkažení potravin, a tím snížit ztráty a eliminovat plýtvání. Podle mnohé literatury mohou spotřebitelé vnímat lokálně vyrobené potraviny jako bezpečnější než produkty vypěstované jinde.

Vnitřní městské farmy mohou zabránit rizikům nemocí spojených s divokou zvěří (jeleni, ptáci, divoká prasata), která má přístup k produkci, jak se to může stát na otevřených polích. Mohou také snížit nejistoty spojené s počasím, které se stává stále méně předvídatelnějším.

Obavy vyplývající z půd využívaných v městském zemědělství: Místo, kde bude městská farma postavena, je velmi důležitým aspektem bezpečnosti potravin, protože využití půdy v městských oblastech může nést riziko kontaminace. Proto je důležité mít znalosti o historii využití půdy. V městských půdách lze nalézt různé kontaminanty na různých úrovních. Dobrý výběr lokality je jedním z nejdůležitějších bodů projektu.

Další chemická rizika: Tato rizika jsou spojena s použitím pesticidů a herbicidů na městských farmách. I zde je třeba velké opatrnosti. Množství hnojiv má přímý vliv na bezpečnost potravin.

Některá zelená listová zelenina, jako je salát, může být zdrojem vysokých hladin anorganických dusičnanů a může představovat možná zdravotní rizika. Aplikace nadměrného množství dusíkatých hnojiv je jedním z hlavních způsobů, jak se mohou dusičnany akumulovat v produkci. Nicméně se zjistilo, že metody kultivace bez půdy, jako jsou hydroponické systémy, mají potenciál sloužit jako funkční mechanismy pro kontrolu obsahu dusičnanů v zelené listové zelenině.

Kvalita používané vody a její bezpečné opětovné použití ve vertikálních zemědělských systémech je hlavním hlediskem pro zajišťování bezpečnosti potravin. Např. v akvaponických systémech mohou být zdroje mikrobiologické kontaminace zavlečeny kontaminovanými rybami, návštěvníky, nevhodnými manipulačními opatřeními a poškozenými kořenovými systémy rostlin. Protokol biologické bezpečnosti proto nesmí chybět v žádném akvaponickém systému a jeho dodržování je nejvyšší prioritou všech zaměstnanců a pracovníků. Podobně u vertikálních farem s řízeným prostředím (CEA).

Zatímco nejbezpečnější možností při výrobě potravin je používání kvalitní pitné vody, není to vždy proveditelné nebo odpovědné řešení s ohledem na rostoucí nedostatek vody v mnoha oblastech. Jiné typy vody mohou být vhodné pro daný účel za předpokladu, že neovlivní bezpečnost konečného produktu. Zvyšování povědomí mezi pěstiteli o využívání odpadních vod v městském zemědělství a různých zdravotních rizicích s tím spojených bude důležité pro zlepšení bezpečnosti potravin v potravinovém řetězci produkce ve městech. Využití odpadní vody je dnes nedílnou součástí mnoha akvaponických a hydroponických projektů.

Znečištění ovzduší: Znečištění ovzduší (ozón, oxid uhelnatý, oxidy síry, oxidy dusíku, čpavek, metan, pevné částice, dioxiny, těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky) v městských oblastech narůstá a může být obtížné jej kontrolovat. Kvalita ovzduší ve městech je ovlivněna řadou antropogenních faktorů, jako je fosilní spalování paliv a emise skleníkových plynů z dopravy, zemědělských činností, dodávek energie a průmyslu. Změna klimatu také mění koncentraci a distribuci znečišťujících látek ve vzduchu.

Vertikální farmy umožňují celoročně pěstovat produkci nezávisle na kvalitě ovzduší a změnách klimatu. Uvnitř farmy je zcela kontrolované a čisté prostředí, ve kterém je pěstována kvalitní, bezpečná a zdravá plodina. Každý jedinec zapojený do procesu produkce je vázán dodržováním přísných pravidel biologické bezpečnosti.

 

 

Jak vypadá cesta vpřed?

Rostoucí urbanizace vede k hlubokým změnám v zemědělsko-potravinových systémech, přičemž městské zemědělství prochází rychlým a velmi pozitivním vývojem. Lepší dostupnost vhodné půdy/prostoru a vody, přístup na trhy, větší kapitál a provozní fondy, příležitosti pro technické školení ke zlepšení znalostní základny městských producentů a jejich zemědělských dovedností a rozvoj vhodných regulačních rámců a strategií jsou některé z oblastí, které rovněž určují úspěch městského zemědělství. Větší pozornost je také třeba věnovat infrastruktuře pro hygienické zpracování, skladování a přepravu uvnitř města a mezi městy, stejně jako integraci produkce potravin ve městech do městského plánování. To vše může usnadnit cestu vpřed pro bezpečnou produkci potravin v městských oblastech.

Konceptu vytvoření "kruhového města" je dnes věnována také velká pozornost. Je však třeba dbát na to, aby bylo zajištěno, že vstupy do takového uzavřeného biohospodářství jsou bezpečné a nepředstavují zdroje kontaminace.

Pokroky v digitálních technologiích mohou městským farmářům umožnit „farmařit na dálku“, kdy lze vzdáleně přistupovat k více městským farmám, například za účelem vyladění podmínek – hodnoty pH půdy, úrovně živin, intenzity světla atd. – podle potřeby nebo dokonce zvukového alarmu, pokud jsou nutné zásahy na místě. Digitální inovace mohou také usnadnit pravidelné testování na potravinové patogeny na různých místech vertikálních farem a zlepšit mechanismy sledovatelnosti umožňující identifikaci a odstranění kontaminované produkce dříve, než se stane problémem veřejného zdraví.

K tomu, aby města podporovala inkluzivní, výživné, bezpečné a udržitelné městské potravinové systémy a účinně řešila problémy, bude zapotřebí dobrá správa (mechanismy, kapacity, politiky, finanční podpora) specifická pro městské potravinové systémy. Jedná se o transdisciplinární oblast, která vyžaduje víceodvětvové zapojení místních samospráv, občanské společnosti, soukromého sektoru i obecních, provinčních a národních vlád.

Vertikální zemědělství jako část městského zemědělství nabízí mnoho výhod. Plodiny lze pěstovat na menší ploše, vodu lze recyklovat a používat znovu a znovu, pěstební podmínky lze monitorovat 24/7 a přizpůsobovat je na míru dané plodině. Rostliny nepotřebují pro růst půdu, a dokonce ani hnojivo. Produkce je celoroční, čerstvá, kvalitní, lokální a chutná. Navíc, mnoho zemědělských produktů lze sklízet více než jednou za rok.

Tato inovativní forma zemědělství může pomoci přírodě a životnímu prostředí zotavit se z chyb, kterých se lidé při tradičním zemědělství dopouštějí. Bylo by možné ušetřit mnoho zdrojů, zachovat lesy a obnovit některé ekosystémy. Spalování méně fosilních paliv by mělo za následek méně emisí, snížení globálního oteplování a zdravější životní prostředí.

Vertikální zemědělství může chránit plodiny před špatným počasím nebo katastrofami, jako jsou hurikány, bouře, sucha nebo záplavy. Stejné povětrnostní podmínky po celý rok poskytují ideální podmínky pro perfektní úrodu. Vertikální farmy také přispívají k potravinové soběstačnosti jednotlivých zemí a oblastí, a to i těch, které nemají vhodné podmínky pro pěstování plodin.

 

Inspirováno a přeloženo: FAO. 2022. Thinking about the future of food safety – A foresight report. Rome. https://doi.org/10.4060/cb8667en