Blog

Taneco, a.s. – Šetří nejen půdu pro další generace

Zavedení nového směru zemědělské výroby a zpracování potravin má v dnešní době a při současných podmínkách své opodstatnění. Důvodů, proč se zabývat touto otázkou, je nespočet a my si v následujícím článku představíme ty nejdůležitější.

Jakým způsobem funguje klasické zemědělství, víme všichni. Co ale netušíme, nebo si neuvědomujeme, jsou problémy, se kterými se v dnešní době klasické zemědělství potýká. V tradičním zemědělství je typická závislost na půdě a klimatických podmínkách. Půda je však v dnešní době téměř vzácnost. Proč tomu tak je? Důvodem je narůstající trend zvětšování měst a s tím spojená urbanizace. Samotnou práci zemědělců ztěžují také zmíněné klimatické podmínky, které jsou v současnosti velmi nevyzpytatelné. V souvislosti s tímto je dobré připomenout problém globálního oteplování - změny v teplotě zemské atmosféry a oceánů jsou pozorovány již delší dobu a mohou negativně ovlivnit např. množství srážek. Vyhlídky pro tradiční zemědělství tedy do budoucna nejsou příliš optimistické.

S trendem zvětšování měst se úzce pojí také otázka růstu světové populace. Současná světová populace čítá necelých 7, 5 miliardy lidí a toto číslo neustále narůstá. Podle prognózy Organizace spojených národů (OSN), týkající se vývoje světové populace, se v roce 2050 budeme pohybovat na necelých 10 miliardách. asi tušíte, kam tím mířím. Při takovémto vývoji populace a nedostatku půdy - jakým způsobem bude fungovat zemědělství budoucí (a každé další) generace?

Graf populace

Ve stručném výčtu důvodů nutnosti zavést nový směr zemědělské výroby a zpracování potravin, nesmíme opomenout problém nadměrného výlovu či znečištění moří a vod. V dnešní době jsou jako nejčastější příčiny znečištění moří a oceánů uváděny: látky z kanalizačních splašků, zemědělství a z atmosféry, toxiny, ropa, lidské odpady, radioaktivní znečištění a v neposlední řadě také půdní částice, které při erozích těžkou technikou či bagrováním, kalí vodu, brání fotosyntéze v hloubce a dusí ryby.

Až 3⁄4 znečištění jsou způsobeny člověkem, který ač si to neuvědomuje, svou činností ohrožuje život všech mořských živočichů. Lze vůbec do budoucna očekávat změnu k lepšímu? Faktem zůstává, že při takovémto množství příčin, které navíc nelze plně odstranit, je (a bude) téměř nemožné nabídnout světové populaci zdravé, kvalitní a bezpečné produkty z ryb, aniž bychom zavedli nový systém jejich výroby a zpracování.

Přetěžování mořského rybolovu je další, často diskutovanou, otázkou. V několika posledních desetiletích dochází k nadměrnému odlovu volně žijících populací mořských ryb v důsledku neudržitelného průmyslového rybolovu. Poptávka po rybách a jiných vodních organismech překračuje ekologické meze oceánů a moří. Polovina hlavních světových lovišť ryb je dnes dokonce využívána nad svou maximální kapacitu. V dalších tradičních mořských lovištích populace ryb téměř vyhynula následkem příliš intenzivního rybolovu.

Otázce tlaku na zdravější životní styl a kvalitnější potraviny, či otázce zvyšující se poptávky po lokálních a bezpečných potravinách, jsme se věnovali již v minulém článku. Podobně je tomu s rostoucí poptávkou po produkci potravin bez pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv. Připomeňme jen, že se v současnosti setkáváme se stále větším zájmem nejen o zdravý životní styl, ale také právě o kvalitní a lokálně pěstované potraviny bez jakýchkoli přidaných látek.

Společnost taneco, a.s. se nejen k výše uvedeným, ale také k mnohým dalším problémům spojeným s tradičním zemědělstvím a rybolovem, staví čelem. Nabízí jejich řešení v podobě nejmodernějšího způsobu produkce bezpečných potravin průmyslovým způsobem. Mezi charakteristické znaky nového směru průmyslové výroby potravin patří vysoká úroveň technologie, minimální nároky na půdu a vodu, vysoká efektivita využití zdrojů a v neposlední řadě produkce v průmyslových objektech s celoročně řízeným klimatem.

Jistě budete souhlasit, že tento způsob produkce je v mnoha směrech odpovědí na uvedené globální problémy. Společnost taneco, a.s. přináší ve svém odvětví na český trh nové, inovativní myšlenky a věřím, že svou činností dělají vše proto, aby se budoucí generace nemusely vzdát čerstvých, lokálních, bezpečných a kvalitních výrobků z ryb a zeleniny.