Blog

Trocha pravdy o projektu společnosti Taneco v Krnově

Vážený pane redaktore. 

Nemohu jinak, než reagovat na Váš článek „POZNÁMKA FIDELA KUBY: Rostliny a živočichové“ (odkaz ZDE)  i na předcházející články týkající se problematiky připravované výstavby Akvaponického závodu v Krnově na Průmyslové zóně Červený dvůr II.

Konstatuji, že zkresleně a nepravdivě informujete občany Krnova o celé záležitosti. Na Vaši omluvu musím říct, že nejste sám. Například poslední relace ČT 1,  označila náš projekt  za zemědělskou prvovýrobu, což také není pravda. Akvaponie je nový fenomén doby s kterým si neví rady jak politici, tak úředníci zejména proto, že se jedná o novodobé, progresivní, zcela ojedinělé a inovativní technologie. Sekundárně jsou v ní situovány závody pro chov ryb, kdy se z exkrementů procesem nitrifikace převádí dusíkaté látky na dusičnany, které slouží jako výživa rostlin (které se nepěstují v půdě). Tím se voda vyčistí a recyklačně se vrací zpět do chovu ryb. Vše se realizuje v halách ve sterilním prostředí. Na tuto sekundární výrobu pak primárně navazuje zpracovatelský závod, který z takto vyrobených surovin vyrábí finální produkt, potraviny a potravinové produkty s vysokou přidanou hodnotou. Z ryb jsou to např. uzené filety, rybí párky a klobásy, burgery, sushi, marinované, konzervované a jinak upravené výrobky. Ze salátů a bylin pak klinická výživa, přírodní šťávy, kyselina listová, potravinové doplňky apod. Tato činnost v oborech zpracovatelského je ekonomicky převažující, Jde o zcela ekologickou, recirkulační a recyklační technologii bez jakýchkoliv dopadů na životní prostředí s konečnými produkty v BIO kvalitě.

K námětu „Rostliny a živočichové“.  Město Krnov obdrželo dopis Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne  23.07.2016, kterým bylo potvrzeno přiznání dotace městu na předmětnou průmyslovou zónu, kde se v poslední větě říká, že na pozemcích průmyslové zóny nesmějí být umísťovány investice, které by využívaly pozemek průmyslové zóny pro pěstování rostlin/živočichů“. Tato věta je obsažena v poslední větě čl. 19 Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané MPO, které město převzalo 26.10.2016.

Na základě těchto skutečností, provedla firma Taneco, a.s. právní rozbor, kterým MÚ Krnov prokázala, že záměr výstavby je v souladu s územním plánem města a rozborem zákona o zemědělství, že chov ryb je samostatnou kategorií, která nespadá do chovu živočichů a celkový záměr je převážnou částí zaměřen na zpracování.  Naše závěry jsou pak podepřeny dopisem Ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ze dne 09.11.2016 kde v závěru píše: „Se zřetelem na výše uvedené závěrem konstatuji, že i s ohledem na dikci zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, a s ohledem na netradiční způsob pěstování plodin a chov ryb v umělých podmínkách, může být na tuto produkci nahlíženo jako na provoz průmyslového charakteru.

Z úřadu vlády, sekce kabinetu předsedy vlády jsme obdrželi stanovisko ze dne 10.01.2017 ve kterém nám sdělují, že se v dané věci obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český statistický úřad a na základě jejich vyjádření, lze dle ČSU předpokládat zatřídění hlavní ekonomické činnosti provozu pod kód 10.20 CZ-NACE. MPO doporučuje návrh znovu předložit meziresortní komisi a lépe odůvodnit, proč se jedná o výrobní projekt, nikoliv o pěstování rostlin a chov ryb.

O tom, kdo a s jakým investičním záměrem může nebo nemůže na této státem dotované zóně stavět doporučuje Meziresortní hodnotitelská komise MPO na základě doporučení Agentury CzechInvest. Rozhodnutí o tom, který z takto doporučených investoru bude na zóně stavět je v pravomoci MÚ Krnov, jeho zastupitelstva. Rozhodujícím kritériem je zařazení ekonomické činnosti jednotlivých subjektů do CZ NACE 10-33. 

Ve svém článku dále píšete, že zástupci Krnova jsou nadšení z miliardové investice. Myslím si, že opak je pravdou. Váš výrok považuji za účelový, snad proto, abyste  uklidnil těch cca 300 občanů, kteří se na naši výzvu přihlásili na jednotlivé pracovní pozice a uklidnil tzv. blbou náladu, ostatních občanů města. Tento názor opírám o tyto skutečnosti. Město Krnov nám ani jednou neodpovědělo na námi oficiálně zaslané žádosti, kterými jsme reagovali na vyhlášené výzvy MÚ Krnov. Nejenže je to zákonná povinnost, ale také určitá míra slušnosti. Jak se dívat na to, když zastupitelé města dají investorovi čas na představení projektu za 1 mld. Kč, který má zaměstnat cca 250 občanů a předkládá ekologický čistý projekt čas tři minuty a na mimořádném zastupitelstvu, kde měli všichni potencionální investoři předložit své investiční záměry (byli jsme tam sami) 20 minut. Jak se dívat na to, když nás nechávají hodiny čekat a zařazují nás na konec programu svých jednání. Jak se dívat na to, když představitelé hnutí ANO ve vedení města neprojevili sebemenší zájem o tento projekt.

O tom, jak by město  mělo dál v této věci postupovat, pokud by mělo opravdový zájem, dostalo návod od CzechInvestu dopisem ze dne 03.11.2016. V něm se uvádí : „ V případě zájmu města Krnov o umístění investičního záměru společnosti Taneco a.s. v PZ Krnov Červený dvůr II. etapa města Krnov a projednání v Meziresortní hodnotitelské komisi je nezbytné z Vaší strany zaslat žádost o umístění investičního záměru  společnosti Taneco a.s. v této předmětné průmyslové zóně, s doložením všech nezbytných příloh dle Závazných podmínek změny č. 2 Registrace akce, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jakožto určené organizaci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Vaše žádost bude zpracována a předložena k projednání Meziresortní hodnotitelské komisi. Doporučujeme Vaší účast a také účast zástupce společnosti Taneco a.s. pro obhajobu tohoto investičního záměru před MHK.“ Na tuto výzvu město nereagovalo. Pro nečinnost města jsme chtěli všechna jednání absolvovat za ně a proto jsme je požádali o schválení Deklarace o porozumění, která by nás opravňovala k tomu, abychom mohli učinit kroky přes CzechInvest a MHK. Na základě těchto jednání by město obdrželo závazné stanovisko těchto orgánů jestli doporučují nebo zamítají možnost firmě Taneco a.s. stavět na předmětné průmyslové zóně. To, co se dělo v zastupitelstvu nelze popsat slovy. Za všechny výrok právníků: „Tato deklarace se zdá být nezávadná, ale v budoucnosti by se mohla projevit jako závadná.“ Jako možnost budoucí vady uváděli věci, které byly v deklaraci podrobně uvedeny v čl. 6, a 7. Tyto výtky byly možné jen proto, že příslušní odpovědní si tento dokument nepřečetli a hlasovali o něčem, o čem nic nevěděli.

V závěru chceme jen zdůraznit, že při každém jednání jsme městu nabízeli, že jsme ochotni se písemně zavázat, že nejen uhradíme tržní cenu pozemku průmyslové zóny, ale že jsme připraveni uhradit celou dotaci poskytnutou městu od MPO. 

Poslední poznámka. K výroku Ing. Brunclíka „že se jednou budeme dívat na záda Bruntalákům“, tak to se v současné době již občané Krnova mohou dívat. To co nejsme schopni s městem Krnov vyřešit za tři a půl roku, na MÚ Bruntál jsme za dva a půl měsíce vyřešili mnohem víc.

 Ing. Dalibor Vojkovský

Ing. Dalibor Vojkovský

Zmocněnec předsedy představenstva

společnosti Taneco a.s.

občan Krnova