Blog

Vzpomínka na velkou osobnost doc. Ing. Františka Čubu, CSc.

Vzpomínka na velkou osobnost doc. Ing. Františka Čubu, CSc.

Úspěšný podnikatel, bývalý senátor, poradce prezidenta, člen Rady Zlínského kraje ale také čestný prezident a člen představenstva společnosti taneco a.s., doc. Ing. František Čuba, CSc., zemřel v pátek 28. června 2019 ve věku 83 let.

František Čuba je považován za významnou osobnost a je spojován především s vybudováním úspěšného slušovického agrokombinátu (JZD Slušovice) s tehdejším obratem sedm miliard korun. Podnik byl ve své době označován za „stát ve státě“, zaměstnával sedm tisíc pracujících a stal se výkladní skříní socialistického zemědělství. Do jeho čela se František Čuba dostal velmi mladý krátce po absolvování vysoké školy, bylo mu 27 let. Působil zde až do roku 1990 a dokázal obratně využít nejen svých znalostí a dovedností, ale také všech politických možností tehdejší doby. Za úspěchem JZD stála především jeho vize, přístup k práci a lidem a pracovitost. Ve svém podnikáním se nechal inspirovat myšlenkami Tomáše Bati a razil krédo, že největším bohatstvím je tvůrčí lidské myšlení.

Od nástupu na vysokou školu byl František Čuba členem KSČ (1956 až 1989), později v roce 1993 vstoupil do ČSSD a od roku 2010 byl členem Strany práv občanů (SPO). Za tuto stranu byl také v roce 2014 zvolen do Senátu za Zlínský kraj. Jeho politická kariéra byla pestrá. Od roku 2013 fungoval mimo jiné v pozici poradce prezidenta Miloše Zemana v jeho expertním týmu a v pozici zastupitele a radního pro oblast zemědělství Zlínského kraje. V roce 2013 byl prezidentem Zemanem oceněn medailí Za zásluhy. Jiří Ovčáček na sociální síti uvedl, že si prezident Zeman pana Čuby vážil a dodal: „Jméno Františka Čuby bude navždy spojeno s podnikatelským zázrakem, vizionářstvím a velkou odvahou.“

V posledních letech svého fungování v zemědělství se František Čuba připomněl s projektem akvaponie společnosti taneco a.s., ve které byl členem představenstva a čestným prezidentem. Vše začalo v roce 2013, když byl za účasti doc. Ing. arch. Jiřího Kotáska, CSc. a pana Miroslava Horáka pozván do Opavy podívat se na staré skleníky, pro které měl navrhnout vhodné využití. Při odjezdu z Opavy si doc. Čuba vzpomněl na Izrael, kde se zabývali propojením chovu ryb a pěstováním zeleniny ve sklenících. O tuto myšlenku se podělil s doc. Kotáskem a panem Horákem. Hned na to se doc. Kotásek spojil s Ing. Miroslavem Škrabalem, který byl v tu dobu na návštěvě v Izraeli, a požádal jej, aby zjistil všechny dostupné informace o těchto systémech. Byla to velká výzva, nicméně stejně jako u JZD Slušovice, také v této myšlence viděl František Čuba velký potenciál. Po úspěšném navázání spolupráce s Ing. Škrabalem tak v roce 2014 vznikla společnost taneco a.s. se záměrem realizovat projekt moderních akvaponických farem v České republice.

 

Jak na pana doc. Ing. Františka Čubu vzpomínají členové představenstva taneco a.s.

 

Ing. Miroslav Škrabal, předseda představenstva společnosti taneco a.s.

Pro mě byl docent Čuba již od roku 1976, kdy jsem šel na vysokou školu, zdrojem inspirace a vzorem v podnikání. Informace jsem získával z novin Naše cesta, které jsem pravidelně odebíral, a přímým kontaktem s doc. Čubou zprostředkovaným prof. MUDr. Jaroslavem Rybkou, DrSc. Na každé jednání jsem se musel připravit. Znalost problematiky, která byla předmětem jednání, byla pro jeho úspěch klíčová. Nepřipravenost, neznalost a přístup bez inovativních myšlenek doc. Čuba přímo nesnášel. Když jsem v roce 1981 ukončil vysokou školu a nastoupil do zaměstnání, byl jsem dobře teoreticky připraven a měl jsem možnost vidět v praxi, jak funguje podnikatelský systém doc. Čuby ve Slušovicích. Na základě těchto poznatků a také výstupů jeho habilitační práce s názvem Motivace pracovních kolektivů, jsem ve své práci zavedl aktivní podnikatelský systém. Ten jsem postupně budoval a v roce 1989 jsem jej doplnil o vnitropodnikovou banku, která v roce 1992 obdržela bankovní licenci a stala se klasickou komerční bankou. Doc. Čuba na to reagoval slovy uznání a konstatováním, že jemu se začlenit komerční banku do podnikatelského systému nepodařilo. Při poslední konzultaci, na podzim 1990, jsem s doc. Čubou probíral možnosti transformace a privatizace podniku Státních lesů ČR a zapojení banky do těchto procesů. Z jednání pro mě vznikla celá řada nápadů, inspirací, asociačních kruhů a dobrý pocit z tvůrčího přístupu – ostatně jako vždy při jednání s doc. Čubou. V roce 2013 jsme se po dlouhé době opět setkali a domluvili jsme se na spolupráci, ke které nás přivedl doc. Kotásek. Jejím cílem bylo především zapojení doc. Čuby do politického a podnikatelského života. Jednalo se o realizaci myšlenky akvaponického chovu ryb a pěstování zeleniny v našich podmínkách. O rok později byla založena společnost taneco a.s. se záměrem realizovat projekt akvaponických farem v České republice. Z pozice člena představenstva a čestného prezidenta byl doc. Čuba nápomocen při jeho realizaci, a to až do své smrti. Za jeho účasti a s využitím jeho celoživotních zkušeností byl také vypracován Organizační řád a hlavní zásady chování společnosti taneco a.s.,“ vzpomíná Ing. Škrabal a dodává: Světovost a neustálou inovativnost, jakožto hlavní podnikatelská kréda doc. Čuby, jsme přijali za své a budeme je dále rozvíjet. Já sám jsem celý profesní život žil a rozvíjel jeho myšlenky. Nikoho takového, jako byl doc. Čuba už neznám.“

 

Doc. Ing. arch. Jiří Kotásek, CSc., člen představenstva společnosti taneco a.s.

Má spolupráce se zemědělsko-průmyslovým komplexem Slušovice se začala při realizaci některých připravovaných investičních záměrů. Vnímal jsem a zároveň vysoce hodnotil nastavenou úroveň spolupráce a mimořádnou intenzitu pracovního nasazení všech pracovníků. Tým kolem docenta Čuby byl sestaven z osobností mimořádné kvality. Všichni byli ochotní, a hlavně schopní nasadit své síly pro vytvoření a následně i plnění všech dohodnutých záměrů. Mimořádné ekonomické výsledky vytvářely podmínky pro nastavení nadstavbového sociálního zázemí pro všechny pracovníky. Systém agrokombinátu ovlivňoval i ostatní zemědělské podniky v regionu a přispíval tak k jeho rozvoji. Všichni jsme tedy očekávali, že se bude i v nových podmínkách dále rozvíjet. Došlo však k naprosto nepochopitelné situaci. Nastavené nové společenské prostředí neumožnilo, a dá se říci zabránilo, dalšímu rozvoji systému,“ vzpomíná doc. Kotásek a dodává: „Na závěr tohoto sdělení musím konstatovat pro všechny, kteří šířili fámy o mimořádné podpoře vedení státu Slušovicím a docentu Čubovi. Byl jsem zhruba před třemi lety přítomen u setkání docenta Čuby s bývalým předsedou vlády Lubomírem Štrougalem. Jediným důvodem návštěvy byla tato slova: ,Františku přijel jsem se ti omluvit za to, že jsem pro tebe nic nikdy neudělal. Na každém jednání s prezidentem republiky byl diskutován bod programu týkající se financování Slušovic, kdo jim dával peníze. Omlouvám se ti za to, že jsem ti nikdy nepomohl, nic jsem pro tebe neudělal a ani jsem ve Slušovicích nikdy nebyl.‘ Vnímal jsem to jako obrovskou poctu nejen docentu Čubovi, ale i celému systému, který byl schopen v daných podmínkách pracovat na světové úrovni.

Doc. Kotásek se vyjadřuje také k projektu společnosti taneco a.s.: „Byli jsme spolu s doc. Čubou a panem Horákem posoudit skleníky v jednom zemědělském podniku na severní Moravě. Tam doc. Čuba pronesl větu: ,V Izraeli existuje systém pěstování a velkovýroby ryb s navazujícím použitím vody pro pěstování zeleniny.‘ Tuto myšlenku rozšířenou o zpracování produktů v současné době rozvíjíme s celým týmem taneco a.s.“

 

Miroslav Horák, člen představenstva společnosti taneco a.s.

Při vzpomínce na docenta Čubu se mi vybaví snad na sto příhod, které by dokázaly naplnit nejednu knihu. Z každé z nich se těším nejen já, ale i účastníci a naslouchající. Takové jsou příběhy s docentem Čubou. Sálá z nich láska k dědině, Valašsku i Moravě. Hrdost na místo, kde se narodil. Vše, co s kolegy vymyslel, vystavěl, úspěšně oživil a uvedl do života, ukazují v mnoha ohledech jeho všestrannost a šíři myšlenek, snů a vizí jež zrealizoval v neskutečně krátké době se svými kolegy. Odhodlání pomáhat druhým, objevit v nich jejich nadání a sílu, dávat šance, zastat se, rozvinout schopnosti a nadchnout se – i to byl jeden z jeho darů. Akurátní, skromný, pokorný a moudrý člověk. Vyzařoval charisma a progres. Oplýval neskutečným přehledem a studnicemi nápadů, které dovedl kombinovat a propojovat s nadčasovými trendy. Věkem a všemi nelehkými životními zkušenostmi se mu tyto vlastnosti násobily a prohlubovaly. Bohužel zdraví ubývalo. Pro mě a mnohé z nás se stal inspirací a příkladem ,trvalých hodnot‘.

 

Členové statutárního orgánu společnosti taneco a.s. děkují doc. Ing. Františkovi Čubovi, CSc. za jeho přínos a inspiraci v rámci přípravy projektu a vyjadřují upřímnou soustrast rodině i všem nejbližším.

 

Bylo nám ctí a potěšením s Vámi žít a pracovat, pane docente.