Blog

ZPRÁVA O STAVU SVĚTOVÉHO RYBOLOVU A AKVAKULTURY 2018 – SVĚTOVÝ PŘEHLED III. ČÁST

 

RYBÁŘI A "FARMÁŘI"

Dnešní stručný příspěvek do sbírky se věnuje světovému přehledu týkajícímu se rybářů a "farmářů" (tedy těch, kteří se zabývají farmovým chovem ryb). I ti jsou totiž velmi důležitou součástí rybolovu a akvakultury. 

Několik milionů lidí na celém světě nachází zdroj příjmů a živobytí v odvětví rybolovu a akvakultury. Nejnovější oficiální statistiky ukazují, že v roce 2016 bylo do primárního odvětví lovu ryb a akvakultury zapojeno 59,6 milionu lidí, do akvakultury 19,3 milionu lidí a do rybolovu 40,4 milionu lidí. 

Celková zaměstnanost v odvětvích vykazovala v letech 1995–2010 obecný vzestupný trend, po kterém následovalo vyrovnávání. Nárůst byl do určité míry ovlivněn vylepšeními používaných statistických odhadů. Podíl osob zaměstnaných v odvětví rybolovu se snížil z 83 % v roce 1990 na 68 % v roce 2016, zatímco podíl osob zaměstnaných v akvakultuře se odpovídajícím způsobem zvýšil ze 17 na 32 %.

V roce 2016 bylo v odvětví rybolovu a akvakultury 85 % světové populace z Asie, následovala Afrika (10 %) a Latinská Amerika a Karibik (4 %). Více než 19 milionů (32 % všech lidí zaměstnaných v odvětvích) se zapojilo do akvakultury, soustředilo se především v Asii (96 % všech akvakulturních aktivit), následovala Latinská Amerika a Karibik (2 % z celkového počtu nebo 3,8 milionu lidí) a Afrika (1,6 % nebo 3,0 milionu lidí). V Evropě, Severní Americe a Oceánii bylo do odvětví zapojeno méně než 1 % světové populace.

 

 

 

Trendy v počtu lidí zapojených do primárních odvětví rybolovu a akvakultury se liší podle regionů. V Evropě a Severní Americe došlo k největšímu proporcionálnímu poklesu počtu osob zapojených do obou odvětví, se zvláštním poklesem lovu ryb. Naproti tomu Afrika a Asie s vyšším růstem populace a zvyšováním ekonomicky aktivních populací v odvětví zemědělství vykazují obecně pozitivní trend, pokud jde o počet lidí zapojených do výlovu ryb, a ještě vyšší míry nárůstu u osob zabývajících se akvakulturou. Region Latinské Ameriky a Karibiku stojí někde mezi těmito dvěma trendy, s klesajícím růstem populace, klesající ekonomicky aktivní populací v odvětví zemědělství v posledním desetiletí, mírně rostoucí zaměstnaností v odvětví rybolovu a akvakultury a poměrně vysokým trvalým růstem v akvakultuře. Intenzivně rostoucí produkce akvakultury v regionu však nemusí mít za následek stejně vysoký růst počtu zaměstnaných chovatelů ryb, protože několik důležitých organismů pěstovaných v regionu je určeno pro vysoce konkurenční zahraniční trhy. Zvýšení jejich produkce tedy vyžaduje zaměření na efektivitu, kvalitu a nižší náklady a spoléhá se více na technologický vývoj než na lidskou práci.

V Oceánii došlo v letech 2015 a 2016 k velkému nárůstu počtu rybářů, což bylo způsobeno dostupností lepších odhadů pro živobytí. Údaje o zaměstnanosti jsou základním kamenem socioekonomického hodnocení odvětví rybolovu a akvakultury, protože činnosti vytvářejí potraviny, příjem a živobytí.

 

Celou zprávu v originále lze najít zde.  

Pozn.: Jedná se o nejaktuálnější vydání statistik organizace FAO týkajících se oblasti rybolovu a akvakultury. Zpracování a tvorba celého dokumentu probíhala od začátku roku 2017 a světlo světa spatřila v roce 2018. Data, statistiky a srovnání jsou tak uváděna a vztahována k roku 2016.