Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr společnosti taneco, a.s.

Společnost taneco a.s. má záměr realizovat projekt "Aquaponics Skrabal", který spočívá ve vybudování a provozování výroben a zpracoven potravin, sestávajících se ze 2 technologických částí:

 1. prvovýroba ryb a zeleniny,
 2. zpracování  produkce ryb a zeleniny do potravinových produktů

Prvovýroba ryb a zeleniny: 

Inovativní technologie průmyslové prvovýroby ryb a zeleniny, využívající principy akvaponického chovu ryb a pěstování zeleniny. Jedná se o uzavřený systém s celoročně řízeným klimatem, fungujícím na principu vzájemné recirkulace zdrojů mezi rybami a rostlinami. Výstupem jsou čerstvé, zdravé a lokálně produkované ryby a zelenina bez použití umělých hnojiv, pesticidů a herbicidů. Náš projekt využívá izraelský průmyslový vzor. 

Skleníky s pěstováním bylinek

Od roku 2010 vznikají projekty využívající akvaponii v Asii, Africe a Americe, postavené na průmyslových vzorech z Izraele a USA. 

Zpracování  produkce ryb a zeleniny do potravinových produktů

Veškerá produkce prvovýroby ryb a zeleniny je v čerstvém stavu zpracována do finálních potravinových produktů. Ke zpracování jsou využity dostupné špičkové technologie společnosti Vemag, inovované dle specifických potřeb společnosti taneco,a.s., zajišťující jedinečnost zpracování ryb, zeleniny a výrobků z nich. Výstupem zpracování je 36 nových nebo inovovaných potravinových výrobků. Součástí projektu je návrh receptur a technologického postupu výroby jednotlivých produktů. 

Jedná se o první takový projekt prvovýroby ryb a zeleniny v Evropě.

Část zpracování ryb a zeleniny do potravinových produktů je svým charakterem jedinečnou na světě.

Profil společnosti

Identifikace

 • Společnost taneco a.s., IČ: 02721341, Česká republika
 • Vlastník - Ing. Miroslav Škrabal.
 • Založena v roce 2014 za účelem realizace projektu akvaponických farem.
 • Projekt "Aquaponics Skrabal" - projekt připravený k realizaci
 • Vlastník - Ing. Miroslav Škrabal, hodnota Projektu 20 mil. Kč.

Historie, aktivity

Přehled realizovaných projektů - Ing. Miroslav ŠKRABAL, rok narození 1956:

Miroslav Škrabal

 • 1991-1999: Foresta a.s., předseda představenstva, generální ředitel, vlastník 75% akcií společnosti, obrat 498 mil. Kč.
 • 1992-1996: Foresbank a.s., předseda představenstva, spoluvlastník, bilanční suma 22,5 mld. Kč.
 • 1994-1999: HLDS a.s., spoluvlastník, obrat 2,5 mld. Kč.
 • 1995-doposud: Foresta SG, a.s., spoluvlastník, obrat 30 mil. Kč.
 • taneco a.s. - vlastník, management, organizační a finanční záležitosti.

V představenstvu společnosti taneco a.s. jsou dále:

Doc. Ing. František ČUBA, CSc., rok narození 1936

František Čuba

 • 1970-1991: Zakladatel a předseda Agrokombinátu Slušovice, obrat 8,5 mld.Kč.
 • 1986-1990: spolupráce se statkem Čínsko-československého přátelství v okrese Cchang-čou v provincii Che-pej.
 • 2013-doposud: Poradce Prezidenta ČR pro oblast zemědělství a hospodářství.
 • 2014-doposud: Senátor Poslanecké sněmovny ČR, člen Zeměd. výboru Senátu.
 • taneco a.s. - odborná a politická podpora projektu.

Doc. Ing. arch. Jiří KOTÁSEK, CSc., rok narození 1943

Jiří Kotásek

 • 1970-1991: Centroprojekt Zlín a.s., vedoucí, projektování významných průmyslových objektů v ČR.
 • Předseda Československého svazu projektantů a architektů.
 • 1992-doposud: Projekt Invest s.r.o., MSI a.s. - architekt a projektant, zejména průmyslových projektů.
 • taneco a.s. - územní a projektové plánování, vyhledávání lokalit.

Miroslav HORÁK, rok narození 1959

Miroslav Horák

 • Přední odborník v ČR na gastronomii.
 • Prezentace lokální a tradiční kultury stravování v médiích (TV, rozhlas, tisk, přednášky, konference), vlastní TV pořad "Jak chutná Moravskoslezsko".
 • Poradce v oblasti technologií, kvality a balení výrobků u velkých potravinářských projektů.
 • taneco a.s. - vývoj a výroba nových produktů, vývoj nových technologií.

Vize společnosti taneco, a.s.

Vize společnosti

Produkce a tržní uplatnění

Plánovaný objem výroby, tržní podíl

Produkční kapacita při plném provozu první farmy v Krnově činí 1.000 tun rybích produktů a 1.625 tun produktů ze zeleniny a bylin ročně. Výstup projektu představuje 4,25 % podíl z produkce sladkovodních ryb v ČR respektive 3,7% podíl na tržním segmentu se zvolenými druhy ryb ve střední Evropě. V počáteční fázi není uvažováno s dodávkami do zahraničí. Limit navýšení objemu produkce ryb v ČR nemající vliv na cenovou hladinu je na úrovni 17.000 tun ryb.

Jedinečnost výrobků

K produkci ryb jsou zvoleny druhy ryb, které jsou v ČR a ve středoevropském regionu původní a kterých je na trhu nedostatek. Jedná se o tzv. "královské" ryby, vyhledávané gastronomy (candát, mník, lín, úhoř, pstruh lososovitý). Plánované potravinové výrobky z těchto ryb a zeleniny jsou nyní na trhu omezeně dostupné či nedostupné. Celní bariéry neexistují.

úhoř

Chci si prohlédnou ukázky produktů z ryb nebo produkty ze zeleniny.

Cílové tržní segmenty

Na základě provedeného průzkumu trhu byly stanoveny plánované ceny výstupů a určeny tyto cílové tržní segmenty:

 • velkoobchody
 • obchodní řetězce
 • velkovýroby jídel
 • spotřebitelé (restaurace, menzy, nemocnice...)
 • velkospotřebitelé
 • malospotřebitelé
 • sdružení

Podpora odbytu výrobků

V cílových segmentech je vybráno 32 subjektů, se kterými je jednáno o uzavření smluv o odběru výrobků. Doposud je uzavřeno 7 Dohod o obchodních jednáních, ze kterých vyplývá předběžná poptávka po produktech společnosti taneco a.s. ve výši 282% roční produkce, z toho

 • poptávka po rybích produktech je na úrovni 306% roční produkce,
 • poptávka po zeleninových produktech je na úrovni 258 % roční produkce.

Dohoda o obchodních jednáních je uzavřena také se společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. , působící v 19 evropských zemích, zahrnující přes 700 prodejních míst.

Stav trhu sladkovodních ryb v ČR

 • Dominuje tradiční chov ryb založený na rybníkářské akvakultuře (83% produkce v ČR), postižený trvale se zhoršujícími produkčními podmínkami.
 • Nízká diverzita chovaných druhů ryb - zaměření především na kapra (87% produkce), doprovázená sezónností umísťování ryb na trh (zimní období).
 • Velmi nízká spotřeba ryb - 5,4 kg/osoba/rok (EU - 23,3 kg).
 • Vysoká závislost na dovozu ryb a produktů z ryb - 74% (42 tis. tun ročně).
 • Velmi nízká míra využívání technologií intenzivního chovu ryb.
 • Postoj MZe: zvýšení produkce ryb je potřebné, s využitím intenzivní akvakultury.

Kritické faktory, ovlivňující tržní potenciál

 • Změna trendu zvyšování spotřeby ryb
  • Současný stav: za období 2000-2013 došlo k nárůstu spotřeby o 36%. 
  • Přijatá opatření: Diversifikace produktů, nové a jedinečné produkty (druhy ryb, výrobky), PR podpora spotřeby ryb (cíl Ministerstva zemědělství).
 • Významný nárůst produkce ryb v ČR
  • Současný stav: malá dynamika odvětví, realizace pouze malých projektů, nedostatečná dotační podpora, žádné projekty akvaponie.
  • Přijatá opatření: Realizace velkého akvaponického projektu (1000 tun ryb ročně), s dlouhodobým cílem získání 10% tržního podílu.
 • Zvýšení importu rybích výrobků
  • Současný stav: 74% míra dovozu. 
  • Přijatá opatření: Diversifikace produktů, nové a jedinečné produkty, PR.

Proveditelnost

Technologie a know-how

Principy akvaponického chovu ryb jsou patentovány a existují průmyslové vzory. V současnosti jsou 3 firmy na světě, dodávající průmyslovou technologii akvaponického chovu ryb. Ohledně technologie a know-how je v našem projektu zajištěno:

 • 2 nabídky na dodání průmyslové technologie chovu ryb a pěstování zeleniny
 • Nabídky na všechny technologie zpracování a balení.
 • Memorandum o porozumění s dodavatelem akvaponické technologie, uzavřeno 2013.
 • Studie proveditelnosti projektu "Aquaponics Skrabal" v ČR, únor 2014.
 • Dodavatel zajistí přenos znalostí a dovedností provozu technologie po dobu 4 let
 • Příprava návrhů smluv o dodání a zprovoznění technologií.
 • Průmyslová zóna Krnov - zastavovací studie, technická příprava zóny.

Navrhované umístění závodu

Realizace projektu je plánována v Krnově - průmyslová zóna Červený Dvůr II, Moravskoslezský kraj.

PZ Krnov

Připravenost lokality

 • Dostatek kvalitní vody.
 • Plocha 17 ha, k zastavění 6 ha. 
 • Dostatečná nabídka pracovních sil, Projekt vytvoří přes 180 nových pracovních míst, z toho min. 50% bude pokryto rekvalifikovanými nezaměstnanými v regionu.
 • Zajištěna podpora regionální i krajské vlády.
 • Město Krnov a národní vládní agentura CzechInvest spustily přípravu zóny pro Projekt (investice ve výši 53 mil Kč) - inženýrské sítě, dopravní obslužnost. 

Vliv na životního prostředí

 • Projekt je postaven na recirkulaci zdrojů a minimalizaci dopadu na životní prostředí ve srovnání s běžnými provozy chovu ryb a pěstování zeleniny.
 • V rámci stavebního řízení bude provedena studie vlivu na životní prostředí.

Ekonomika projektu

Zpracovali jsme business plán, z kterého vzešly následující finanční ukazatele

 • Návratnost, rentabilita, likvidita

Návratnost investice

Rentabilita a likvidita

Financování Projektu

Potřeba kapitálu

 • 800 mil. Kč  investiční náklady
 • 200 mil. Kč  provozní prostředky

Taneco a.s. jedná s finančními a strategickými investory o realizaci vize společnosti a první farmy v Krnově.

Vládní podpora

Veřejná finanční podpora

 • Příprava průmyslové zóny Červený Dvůr II, 53 mil. Kč.
 • Podpora nově vytvořených pracovních míst, 36 mil. Kč.

Politická podpora

Písemnou podporu pro tento Projekt vyjádřili mimo jiné:

 • Miloš Zeman, prezident  České republiky 
 • Ing. Miroslav Toman CSc., prezident  Agrární komory ČR, prezident Potravinářské komory ČR
 • Doc. Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravsko-slezský a Ústecký kraj
 • Miroslav Novák, hejtman Moravsko-slezského kraje

Předpokládaný harmonogram realizace

Stav přípravy projektu a jednání o využití průmyslové zóny Červený Dvůr II, Krnov

 • Provedeno klimatologické šetření.
 • Provedeno hydrogeologické šetření.
 • Vypracována  studie proveditelnost.
 • Provedena zastavovací studie průmyslové zóny Krnov-Červený dvůr II.
 • Vyhotoven business plán projektu.
 • S projektovým záměrem byla seznámena rada  města Krnova.
 • Využití průmyslové zóny Červený Dvůr II je  pro tento projektový záměr projednáváno za účasti zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj  - doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Harmonogram farmy v Krnově

 • Září 2015 – Výběr dodavatele firmy na úpravu průmyslové zóny.
 • Září 2015 - Listopad 2016 – Pronájem nebo odkoupení průmyslové zóny firmou taneco, a.s.; Stavební řízení (stavební projekt a studie EIA)
 • Červenec 2016 - Uzavření smlouvy s dodavateli.
 • Listopad 2016 – Zahájení stavebních a montážních prací na Projektu.
 • Listopad 2017 – Dokončení stavebních a montážních prací na Projektu.
 • Květen 2018 – První produkce ryb.
 • V průběhu výstavby proběhne výběr, rekvalifikace, školení zaměstnanců.

Harmonogram je platný v případě, že zastupitelstvo města Krnova rozhodne o prodeji průmyslové zóny Červený dvůr II společnosti taneco, a.s.. Pokud se takto nestane bude společnost taneco a.s. realizovat svůj záměr v jiné lokalitě.

 

>>Pokračovat na další část - Nabídka místní komunitě