taneco a.s. - Základní informace

taneco, a.s. – Nový směr v zemědělské výrobě a zpracování potravin

Logo taneco

Globální rostoucí trend v poptávce po kvalitních, bezpečných a čerstvých potravinách vytvářející tlak na zemědělskou prvovýrobu a následné zpracování. Mezi hlavní trendy ve spotřebě potravin náleží:

 • Lokální zdroje masa, ryb a mořských plodů
 • Lokálně pěstovaná produkce zeleniny
 • Enviromentální udržitelnost
 • Zdravá dětská jídla
 • Přírodní ingredience/minimální zpracování jídla
 • Nové typy masa
 • Hyper-lokální produkce
 • Udržitelná produkce ryb a mořských plodů
 • Redukce plýtvání potravin
 • Farmářské lokální značky
 • Košér potraviny a nápoje
 • Jídlo jako  terapie

Společnost taneco, a.s. se svou vizí a podnikatelským záměrem vychází z těchto trendů a situace na trhu v tomto segmentu uvedené v následující situační zprávě.

Situační zpráva

Světová produkce ryb dosáhla v roce 2011 téměř 156 mil. tun, z toho 131 mil. tun bylo určeno pro lidskou spotřebu. Zatímco z oceánů, kontinentálních šelfů a vnitrozemských vod se vylovilo 93,7 mil. tun (60%), v akvakulturách se vyprodukovalo 62 mil. tun ryb (40%), z toho 38,7 mil. tun ve vnitrozemských (25%) a 23,3 mil. tun v mořských (15%) akvakulturách. Světová produkce ryb roste nepřetržitě posledních padesát let, přičemž objem nabídky ryb rostoucí v průměru o 3,2% ročně předběhl nárůst populace, který činil 1,6% ročně. Spotřeba ryb narůstá a to z 9,9 kg na osobu v roce 1960 na 18,9 kg na osobu v roce 2011. Největší nárůst produkce ryb, především v oblasti akvakulturních chovů a nárůst spotřeby dosahující 6% ročně na úroveň 35,1 kg/osoba zaznamenala Čína, která je hlavním světovým producentem ryb (61% podíl). V roce 2011 Evropa vyprodukovala 16,5 mil. tun ryb, což představuje 10,6 % světové produkce.

Produkce ryb ve světě

Spotřeba ryb na osobu

V několika posledních desetiletích však dochází k nadměrnému odlovu volně žijících populací ryb z oceánů a moří v důsledku průmyslového a k životnímu prostředí často velmi drastickému rybolovu. 

Celosvětová poptávka po rybách a dalších vodních organismech silně překračuje ekologické meze oceánů a moří. Více než polovina hlavních světových lovišť ryb je dnes využívána na svou maximální kapacitu a v dalších 30% tradičních mořských lovišť populace ryb téměř vyhynula následkem extrémně intenzivního rybolovu. Rybolov se v těchto oblastech stal ekonomicky nerentabilním, především z důvodu v současnosti stále silnějšího toxického či radioaktivního zatížení řady mořských lovných lokalit s dopadem na sníženou kvalitu ryb pro lidskou výživu. 

 Vytížení oblastí rybolovu

Poslední projekce publikovaná v OECD - FAO Agricultural Outlook 2012-2021 předpokládá do roku 2021 nárůst celkové produkce vodních živočichů na cca 172 mil. tun ročně, což představuje 15% nárůst proti průměrné hodnotě období 2009 – 2011. Předpokládaný nárůst celosvětové produkce ryb bude pokryt navýšením produkce z akvakulturních chovů, která by měla dosáhnout v roce 2021 úrovně 79 mil. tun ročně. To představuje požadavek na nárůst produkčních kapacit akvakulturních chovů ryb o cca 2 mil. tun ročně. 

Předpověď Akvakultury a odlovu ryb

Úbytky mořského rybolovu významně nahrazuje narůstající produkce sladkovodní akvakultury, která zajišťuje dodávky environmentálně udržitelných, kvalitních a současně bezpečných produktů. Pro pokrytí stále rostoucí poptávky po rybách a rybích produktech se stává sladkovodní akvakultura klíčovým prvkem, s velkým potenciálem pro inovace v oblasti produkce ryb a potravin z vodních organismů. Za období let 2000-2011 se produkce ryb z akvakultury zdvojnásobila na úroveň 62 mil. tun ročně. Z toho činila produkce sladkovodních ryb 56% (34,8 mil. tun). 

Produkce a spotřeba ryb

EU představuje jeden z největších trhů potravin z vodních organismů na světě a pokrytí rostoucí poptávky stále více závisí na dovozech. Soběstačnost EU je na úrovni 51% a má sestupnou tendenci. Ve srovnání s ostatními kontinenty je Evropa největším dovozcem ryb (17 mil tun ročně, 37,5% světového dovozu). 

Import do Evropy

Produkce sladkovodních ryb zaujímá v Evropě pouhá 3%, což odpovídá objemu necelého 0,5 mil. tun ročně, z toho 244 tis. tun bylo vyprodukováno v akvakulturách. Za posledních 20 let se celková produkce Evropy snížila o 17%. Důvodem jsou významné úbytky úlovků z mořských lovišť, které za toto období poklesly o 26%. Tento výpadek je postupně nahrazován produkcí ryb z akvakultur, která se od roku 1992 téměř zdvojnásobila, přesto nestačí pokrývat úbytky mořského rybolovu a narůstající spotřebu. Podíl na světové produkci akvakultury činil z hlediska objemu 4,3 %. V rámci Evropské unie činí průměrná spotřeba ryb 23,3 kg/osobu/rok. Spotřeba v České republice se pohybuje ve výši 5,4 kg/osobu/rok.

Produkce ryb v Evropě

Produkce ryb v České republice byla v roce 2011 na úrovni 24.869 tun. Hodnota celkové produkce byla za posledních 10 let (2002-2011) mírně kolísavá a vykazuje trend velice mírného nárůstu. Významnou převahu má v ČR produkce akvakultury a to na úrovni 21.010 tun (v roce 2011), představující 85% celkové produkce. Tato produkce pochází především z rybníkářské akvakultury (83% celkové produkce ryb v ČR), která se potýká s řadou negativních vlivů, mezi něž patří především:

 • Vysoký a narůstající obsah sedimentů v rybnících.
 • Škody způsobované rybožravými predátory.
 • Sezónnost trhu kapra, celoročně nedostatečná nabídka dalších druhů sladkovodních ryb, a tím pomalý růst zájmu spotřebitelů o ryby a produkty z nich.
 • Omezená produkce ryb v rybnících v důsledku rostoucích environmentálních požadavků.

Prozatím velmi malý podíl celkové produkce ryb (cca 500 tun v roce 2013) je zajišťován na specializovaných farmách s intenzivním chovem, kterých je na tři desítky a jsou zaměřené především na lososovité ryby. V budoucnosti se předpokládá jejich rozšíření a tím zvýšení produkce ryb s využitím zejména recirkulačních intenzivních a superintenzivních systémů. Ty mají významně nižší spotřebu vody (1 - 3 %), významně eliminují produkované znečištění a umožňují rozšíření druhového spektra chovaných ryb, zejména o nedostatkové a dražší druhy ryb, což vytváří předpoklady pro zabezpečení ekonomiky provozu ve vazbě na vyšší kapitálové i provozní náklady. Nejnovější vývoj se zaměřuje na tzv. akvaponii, neboli využití znečištěné vody z chovu ryb k intenzivní produkci hydroponickým způsobem pěstovaných rostlin (např. rajče, okurka, saláty, byliny aj.) při současné eliminaci ve vodě rozpuštěného amoniaku a dalších biogenů. Tato technologie významně minimalizuje dopady intenzivního chovu ryb na životní prostředí a zabezpečuje jeho ekologický průběh. 

Vývoj produkce

Produkční systémy

Celková produkce ryb z akvakulturních chovů mimo kapra činí 2.812 tun, což představuje pouhých 0,35 kg na osobu a rok. Celková spotřeba sladkovodních ryb je v ČR stále na velmi nízké úrovni a činí přibližně 1,4 kg/osoba a rok. Celková spotřeba ryb je ve výši 5,4 kg/osoba/rok a patří k těm nejnižším v Evropě. Důvodem vyšší spotřeby mořských ryb je jejich pestřejší sortiment, dostupnost po celý rok a v některých případech i nižší cena.

Produkce ryb v ČR 

Zjištěné trendy a příležitosti

 • Dlouhodobý trend snižování objemu výlovků ryb z mořských lovišť a současně jeho kvality (toxické či radioaktivní zatížení, obsah těžkých kovů, dopravní vzdálenosti apod.).
 • Trend snižování druhové pestrosti výlovků ryb z mořských i sladkovodních lovišť vedoucí až ke ztrátě lovišť některých tradičních druhů ryb.
 • Skokové zvyšování cen ryb z důvodu snižující se produkce z mořského rybolovu (růst nákladů na jednotku produkce) a nárůstu dopravních nákladů ryb do vnitrozemí.
 • Trend rostoucí spotřeby ryb. Snižující se objem výlovků z moří je zčásti kryt zvyšováním produkce ryb z akvakultury.
 • Dle OECD dojde do roku 2021 k nárůstu celosvětové spotřeby ryb o  17 mil. tun, což představuje požadavek na nárůst produkčních kapacit akvakulturních chovů ryb o cca 2 mil. tun. ročně.
 • Potřeba nárůstu produkce ryb spolu s nutností umísťovat akvakulturní chovy přímo v místech spotřeby (trend LOKÁLNÍ PRODUKCE A SPOTŘEBY kvalitních čerstvých potravin) vytváří prostor pro nové podnikatelské a investiční záměry.
 • Evropa zaostává v rozvoji produkce ryb z akvakultur, která tak nedostatečně kryje chybějící produkci z moří a rostoucí spotřebou ryb. V Evropě došlo za posledních 20 let ke snížení celkové produkce ryb o 17%.
 • Soběstačnost EU v uspokojení spotřeby ryb z vlastní produkce je na úrovni 51%. Potřeba nové produkce ryb, která by eliminovala závislost na dovozech je na úrovni 8 mil tun ryb ročně.
 • V České republice převažuje tradiční chov ryb založený na rybníkářské akvakultuře (83% produkce), potýkající se dlouhodobě se zhoršujícími se podmínkami pro chov ryb (ekologické nároky, predátoři, sedimenty, vodní hospodářství). Trh s rybami v ČR má dále následující charakteristiky:
  • Nízká diverzita chovaných druhů ryb - zaměření především na kapra, doprovázená sezónností  umísťování ryb na trh.
  • Velmi nízká spotřeba ryb - 5,4 kg/osoba/rok - oproti průměrné spotřebě EU - 23,3 kg/osoba /rok.
  • Závislost na dovozu ryb a produktů z ryb v objemu 42 tis. tun ročně, což představuje 74% spotřeby.
  • Nízký podíl výrobků z čerstvých ryb způsobený především velkými dopravními vzdálenostmi u importovaných výrobků.
  • Nízký podíl výrobků z čerstvých ryb
  • Nízká diverzita výrobků z ryb dodávaných na trh.
  • Velmi nízká míra využívání technologií intenzivního chovu ryb.
 • Česká republika je závislá na dovozu zeleniny. Existuje zde pouze malý počet zařízení na celoroční pěstování zeleniny.
 • V České republice neexistuje akvaponický systém s hydroponickým pěstováním zeleniny, splňující ekologické požadavky na pěstování zeleniny. Trend LOKÁLNÍ PRODUKCE A SPOTŘEBY kvalitních čerstvých potravin vytváří prostor pro nové podnikatelské a investiční záměry.
 • Lokální produkce a zpracování potravin snižuje dopravní náklady, umožňuje dodávat výrobky z místních a čerstvých potravin.

Využití tržní příležitosti

Společnost taneco, a.s. chce využít stávající příležitosti v popisovaném segmentu trhu a zákazníkovi nabídnout čerstvou, lokální, bezpečnou a kvalitní potravinu, lokálně dostupnou, cenově konkurenceschopnou v inovovaných nebo ve zcela nových výrobcích.  Tohoto cíle můžeme dosáhnout, protože jsme našli řešení, jak v produkci prvotních surovin, tak ve zpracování produktů z nich. 

Impulsní radarový graf srovnává námi analyzovaný stav konkurence na trhu a vize naší společnosti taneco,a.s.

Impulsní radarový graf

Vize společnosti taneco, a.s.

Vize společnosti

 >>Pokračovat na další část - Investiční záměr